Zanim zaczniemy. Czym w ogóle jest ubezpieczenie?

Zanim zaczniemy. Czym w ogóle jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie – każdy o nim słyszał, ale nie wszyscy wiedzą, czym jest i co leży u jego podstaw. Dlatego też, dla łatwiejszego zrozumienia tej instytucji, przedstawiamy garść najważniejszych informacji.

Ubezpieczenie – definicja

Co do zasady – najbardziej trafną i precyzyjną jest definicja ustawowa, ale ta odwołuje się wyłącznie do ubezpieczenia jako rodzaju umowy. Powszechnie jednak, choć w literaturze można spotkać różne określenia, ubezpieczenie to zobowiązanie ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania na wypadek powstania określonych zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego.

Regulacja ustawowa

Umowa ubezpieczenia jest umową nazwaną, czyli posiadającą szczególną – z punktu widzenia systemu prawa – regulację ustawową. Umowa ta jest opisana w tytule XXVII Kodeksu cywilnego od art. 805 do 834.

Zgodnie z art. 805 par. 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku (ubezpieczenie majątkowe) lub – w przypadku ubezpieczenia osobowego – umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej (art. 805 par. 2 k.c.).

Co ważne, ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia (art. 809 par. 1 k.c.).

CZYTAJ:  Jak wybrać firmę ubezpieczeniową?

Wybrane ubezpieczenia

Kolejnym istotnym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie instytucji ubezpieczenia jest ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, której załącznik wprowadza zasadniczy podział ryzyka według działów, grup oraz rodzajów ubezpieczeń.

Pierwsza grupa dotyczy ubezpieczeń na życie, do których ustawa zalicza m.in.: ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jak również rentowe czy posagowe. Do tej grupy należą ponadto ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a także ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe.

W drugiej grupie znalazły się pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, w tym przede wszystkim ubezpieczenia wypadku odniesionego przy pracy, choroby zawodowej, ubezpieczenia casco pojazdów czy ubezpieczenia szkód i odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju.

Źródła / odesłania: Kodeks cywilny (Tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 459), ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1170)