Ubezpieczenia finansowe. Podstawowe informacje

Ubezpieczenia finansowe. Podstawowe informacje

Ubezpieczenia finansowe w polskiej praktyce biznesowej systematycznie zyskiwały na popularności od początku lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie są powszechnie stosowanym instrumentem. Sprawia to, że posiadanie wiedzy w tym zakresie jest niejako obowiązkiem każdego przedsiębiorcy.

Ubezpieczenia finansowe – definicja

Wskazanie jednej, ostatecznej czy wyczerpującej definicji ubezpieczenia finansowego jest zasadniczo niemożliwe. Ubezpieczenia te zaliczane są do ubezpieczeń majątkowych. Co do zasady przyjmuje się, że chronią przed negatywnymi skutkami społecznymi oraz ekonomicznymi cykli koniunkturalnych. W praktyce klasyfikuje się je w zależności od ich struktury i przeznaczenia, a także w zależności od zjawiska ekonomicznego, któremu mają przeciwdziałać.

Źródło ryzyka

W przypadku ubezpieczeń finansowych – najogólniej rzecz ujmując – źródłem ryzyka są wszelkiego rodzaju zdarzenia gospodarcze, które mogą negatywnie wpłynąć na sytuację finansową ubezpieczonego, a którym podlega każdy podmiot funkcjonujący na wolnym rynku. Chodzi tutaj m.in. o straty finansowe firmy spowodowane na przykład nierzetelnością kontrahenta, jak również o ogólną niewypłacalność przedsiębiorstwa występującą choćby w związku z błędnie podjętymi lub nietrafionymi decyzjami biznesowymi.

Dla przykładu

Jednym z popularniejszych rodzajów ubezpieczenia finansowego jest ubezpieczenie od utraty zysku. Przedmiotem szeroko rozumianej ochrony jest tu prognozowany wynik finansowy, jaki potencjalnie zostałby osiągnięty, gdyby nie przerwy w działalności wywołane szkodami w mieniu. Ubezpieczenie jest przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorców. Nie ma znaczenia forma prawna prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

CZYTAJ:  Jak chronić zyski przedsiębiorstwa? Czy można ubezpieczyć się od braku płatności od kontrahenta?

Inną kategorią jest ubezpieczenie kredytu kupieckiego, zarówno krajowego, jak i eksportowego. W tym przypadku przedmiotem ubezpieczenia jest wierzytelność powstała jako konsekwencja świadczenia usługi lub dostawy towaru, co potwierdzone jest fakturą, najczęściej z odroczonym terminem płatności. Celem tego ubezpieczenia jest zminimalizowanie skutków ekonomicznych wynikających z niewypłacalności kontrahenta jako rezultatu jego niezależnych decyzji biznesowych. W praktyce ubezpieczyciel udziela zatem ochrony od tzw. ryzyka handlowego. W jego  ramach przejmuje na siebie odpowiedzialność za należność lub należności nieuregulowane w terminie wynikającym z umowy.