Działalność pod chmurką. Ubezpieczenie rolnicze

Działalność pod chmurką. Ubezpieczenie rolnicze

Prowadzenie gospodarstwa rolnego z pewnością nie jest łatwym kawałkiem chleb.  W czasie tak ciężkiej pracy wiele może się zdarzyć. Całe szczęście, że są ubezpieczenia na wypadek, gdyby coś poszło nie tak.

Ubezpieczenie rolnicze – obowiązująca regulacja

Konieczność posiadania ubezpieczenia rolniczego wynika wprost z przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 2060).

Zgodnie z art. 1 ustawa określa zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz budynków wchodzących w jego skład od ognia i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie rolnicze – o czym pamiętać

Biorąc powyższe pod uwagę, każdy rolnik jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa, jak również ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. W pierwszym przypadku obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. W drugim natomiast z dniem pokrycia danego budynku dachem. Każda z umów zawierana jest na okres 12 miesięcy i przedłużana automatycznie w razie braku pisemnego wypowiedzenia.

Ponadto, ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych: 5 000 000 euro – w przypadku szkód na osobie oraz 1 000 000 euro – w przypadku szkód w mieniu.

Co ważne, jeżeli po zawarciu przez rolnika umowy ubezpieczenia OC rolników posiadanie gospodarstwa rolnego przeszło na inną osobę, prawa i obowiązki rolnika wynikające z umowy ubezpieczenia OC rolników przechodzą na nią.

CZYTAJ:  Jak zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa pracownikom?

Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych. Do zdarzeń losowych zalicza się: ogień, huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, uderzenie pioruna, obsunięcie się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadek statku powietrznego.

Ubezpieczenia dodatkowe

Oprócz wspomnianych ubezpieczeń obowiązkowych wyrażonych w ustawie, możliwe jest również dodatkowe zabezpieczenie w postaci ochrony dobrowolnej. Do tej grupy zaliczyć można m.in. ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od ognia i innych zdarzeń losowych, jak choćby przymusowego uboju na skutek choroby lub wypadku. To także ochrona ruchomości domowych czy sprzętu rolniczego oraz płodów, materiałów i zapasów.

Po więcej szczegółów zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym specjalistą.